Algemene betaal- en leveringsvoorwaarden

De school voor Humor & Authenticiteit is een handelsnaam van eenmanszaak M.Y.R. Verwiel. 
Kamer van Koophandel Nummer: 32163180. 
Vestigingsadres: Winselingseweg 16, 6541 AK Nijmegen.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven en overeenkomsten waarbij door docent/gastdocent in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere opleidingsovereenkomst waarbij voor de uitvoering door het instituut derden worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen het instituut, docent/gastdocent dan wel deelnemer zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van docent/gastdocent zijn niet van toepassing, tenzij het instituut deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het instituut, docent/gastdocent en deelnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van het instituut.

Algemene betalings- en Leveringsvoorwaarden

De School voor Humor & Authenticiteit, gevestigd op Veluwe 8a, 6624 KH te Heerewaarden biedt haar opleidingen en trainingen, hierna ook te noemen, de dienstverlening, aan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden:

Artikel 1: Algemeen

De School voor Humor & Authenticiteit organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige opleidingen; zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar dienstverlening evenwel niet garanderen.

Artikel 2: Overeenkomst

Bij het online verzenden van het inschrijfformulier gaat men een overeenkomst met de School voor Humor & Authenticiteit aan voor de duur van de opleiding/training zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart men akkoord te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Tevens is men gebonden tot betaling van het gehele cursusgeld van de opleiding/training ongeacht welke betalingsregeling wordt overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand zodra het digitale inschrijfformulier de School voor Humor & Authenticiteit heeft bereikt en de School voor Humor & Authenticiteit de ontvangst daarvan middels een bevestigingsbrief heeft bevestigd. De overeenkomst eindigt bij het afronden van de opleiding/training met een certificaat/ bewijs van deelname of komt te vervallen bij uitschrijving (zie verder artikel 5). Bij inzending van het ondertekende inschrijfformulier is men akkoord met eventuele uitstel van de opleiding indien er te weinig deelnemers zijn om doorgang te laten plaatsvinden. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging en factuur. De factuur dient per bank en volledig voorafgaande aan de training aan te worden voldaan, tenzij door student voor betaling in termijnen is gekozen. In dat geval zal volgens de overeengekomen termijnen op het inschrijvingsformulier automatische afschrijving plaatsvinden.

Artikel 3: Bedenktijd

Voor deelnemers (consumenten) een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Artikel 4: Annuleringsvoorwaarden door instituut

De School voor Humor & Authenticiteit behoudt zich het recht voor een cursus wegens ziekte van de docent of gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen (minimaal 4) te annuleren of te verzetten naar een latere datum. Deelnemer zal in beginsel uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de cursus over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel reeds betaalde cursusgelden zullen binnen 14 dagen na bekendwording van annuleren worden gerestitueerd. Indien er onvoldoende deelnemers voor een cursus zijn, kan deelnemer beslissen toch deel te nemen aan de cursus tegen een hogere cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.

Artikel 5: Vroegtijdige beëindiging

5a: Uitstel beroepsopleiding door deelnemer. De opleiding kan door de student slechts éénmaal worden verzet. Het verzoek tot verzetten dient schriftelijk te worden ingediend bij de administratie. De verzette lesdagen dienen het eerstvolgende moment dat de betreffende lesdagen weer worden aangeboden te worden gevolgd, tenzij anders afgesproken. Alleen in geval van zwaarwegende persoonlijke of medische omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling van de School voor Humor & Authenticiteit, kan de opleiding maximaal tot drie jaar uitgesteld worden. De betaling kan niet worden verzet en deze dient volgens de algemene betalingsvoorwaarden te worden betaald.


5b: Annulering beroepsopleiding door deelnemer. Annulering door deelnemer is kosteloos binnen 14 dagen na inschrijving voor de cursus. Indien deelnemer daarna de cursus annuleert, behoudt instituut zich het recht voor 100% van de verschuldigde cursuskosten in rekening te brengen, met de volgende uitzondering:

Indien de student de overeenkomst voor een beroepsopleiding wenst te annuleren wegens zwaarwegende medische gronden of nijpende privé omstandigheden, dient de student dit schriftelijk in te dienen en is de School voor Humor & Authenticiteit gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:

1. bij annulering tot zes weken voor de startdata van de opleiding: 0% van het lesgeld;

2. bij annulering zes t/m één week voor de startdata van de opleiding: 50% van het lesgeld

3. bij annulering na een week voor aanvang: 100% van het lesgeld (NB: de klachtenprocedure treedt hier in werking)


5c: Annulering kortdurende bijeenkomsten (ééndaagse lezing / masterclass of tweedaags evenement/training) door deelnemer. Indien de deelnemer de overeenkomst voor een bijscholing/training wenst te annuleren, zal er geen geld worden teruggegeven. Wel kan het toegangsbewijs aan een ander worden doorverkocht, eventueel met de School voor Humor & Authenticiteit als tussenpartij. Hiervoor dient schriftelijk met de School voor Humor & Authenticiteit in contact te worden getreden.

Artikel 6: Aanwezigheid

De School voor Humor & Authenticiteit verwacht 100% aanwezigheid. Indien de student om dringende redenen de lesdagen niet kan bijwonen dan dient hij/zij dit van tevoren aan te geven bij de docent. De student is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de lessen, dit gebeurt conform de procedure die vermeld staat in de studieopdrachten. Alleen met instemming van de opleider/trainer/mentor is de minimale aanwezigheid van 87% toegestaan. Indien meer dan 15% van de lestijd verzuimd wordt, behoudt de School voor Humor & Authenticiteit het recht voor om desbetreffende persoon geen certificaat te geven. Er vindt ook geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lesdagen. Het gehele lesjaar dient volledig te worden betaald. De School voor Humor & Authenticiteit verplicht zich door deze overeenkomst de lessen te geven die in het lesrooster zijn vermeld. Met dien verstande dat bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid van een docent zo spoedig mogelijk voor een vervangende docent wordt gezorgd of de data in overleg met deelnemers verzet zal worden. Erkende christelijke of nationale feestdagen, vakantie, force majeure en tussentijdse beëindiging door deelnemer anders dan in artikel 4 en 6 is vermeld, leveren geen vermindering op het cursusgeld op. Verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het opleidingsgeld.

Artikel 7: Betaling

De gefactureerde kosten van deelname dienen voor aanvang van de opleiding door de School voor Humor & Authenticiteit ontvangen te zijn. Indien betaling niet voor de datum van de dienstverlening is ontvangen, is de School voor Humor & Authenticiteit gerechtigd de deelnemer(s) de toegang tot trainingen c.q. de deelname aan de dienstverlening te weigeren, onverminderd de plicht van de student het verschuldigde bedrag alsnog aan de School voor Humor & Authenticiteit te voldoen, eventueel verhoogd met rente- en kostenvergoeding. Behalve wanneer de deelnemers zich pas op of na de eerste lesdag aanmeldt. In dit geval dient de deelnemer per ommegaande het lesgeld te betalen. De buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de nalatige partij. Tot de buitengerechtelijke kosten worden o.a. gerekend de incassokosten, ten bedrage van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 49,50. Alle oninbare vorderingen worden door een deurwaarder geïnd. De School voor Humor & Authenticiteit is gerechtigd het certificaat in te houden indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan. In de studiegids van desbetreffende opleiding of training staat beschreven wat bij het cursusgeld is inbegrepen. Extra benodigde literatuur hoeft niet persé aangeschaft te worden. Verplichte literatuur kan via de bibliotheek van de School voor Humor & Authenticiteit of elders afdoende ingezien worden. Betaling van de opleiding kan middels paypal of ideal gekoppeld aan de factuur welke via e mail verzonden wordt. Deelnemers worden vriendelijk verzocht het bedrag van de factuur binnen 14 dagen te voldoen op bankrekening NL 73 BUNQ 2290 3027 08 t.n.v. M.Y.R Verwiel School voor Humor & Authenticiteit onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 8: Auteursrecht en eigendomsrecht

Het lesmateriaal van de cursus, workshop of opleiding waarvoor betaald is mag de deelnemer behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij het instituut.